پرداخت توکن IRIDE

توکن  IRIDE  به مقدار 1000 توکن و با علامت تجاری IRIDE  به حساب واریز شد .

دوستانی که در ایردراپ IRIDE شرکت نموده اند والت اتریوم خود را بررسی نمایند .

 

 

آدرس مخزن IRIDE برای مشاهده تراکنشها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *